Indap

Základní informace

Složení

Indapamidum 2,5 mg v 1 tobolce

Farmakoterapeutická skupina

Antihypertenzní diuretikum (ATC kód: C03BA11)

Indikace

Arteriální hypertenze.

Charakteristika

Indapamid je sulfonamidové diuretikum. Krevní tlak snižuje především relaxací arteriol, diuretický účinek se projevuje až ve vyšších dávkách. Indapamid neovlivňuje metabolismus lipidů ani cukrů. Po perorálním podání se rychle vstřebává, max. koncentrace je dosaženo za 1—2 hodiny. Biologická dostupnost činí až 93 % a není ovlivněna potravou. 60—80 % podané látky se vylučuje močí převážně ve formě metabolitů, biologický poločas je 14—24 hodin.

Léková forma

Tvrdé tobolky

Více informací

Dávkování a způsob podání

Obvykle se užívá 1 tobolka denně, nejlépe ráno. Při nedostatečné účinnosti se doporučuje dávku dále nezvyšovat a přidat jiné antihypertenzivum, kromě diuretik. Tobolky se polykají nerozkousané a dostatečně se zapíjejí.

Kontraindikace

Přecitlivělost na indapamid a sulfonamidy nebo na pomocné látky, těžká jaterní insuficience a jaterní encefalopatie, závažné renální selhání, hypokalémie, těhotenství a laktace, děti do 18 let.

Interakce

Současně podané léky podporující vylučování kalia zvyšují riziko hypokalémie, před podáním digitalisu a antiarytmik je třeba kalemii upravit (riziko závažných nežádoucích účinků) a nadále sledovat. Astemizol, bepridil, erythromycin, halofantrin, sultoprid, terfenadin a vinkamin, podané společně s indapamidem, mohou za současné hypokalémie a bradykardie a při již existujícím prodlouženém QT intervalu vyvolat torsades de pointes. U nemocných léčených lithiem je třeba kontrolovat hladinu lithia. Vysoké dávky salicylátů mohou antihypertenzní účinek indapamidu snižovat, tricyklická antidepresiva a neuroleptika zesilovat. Při podávání metforminu hrozí laktátová acidóza.

Nežádoucí účinky

Ojediněle únava, závratě, bolest hlavy, nauzea, alergické kožní reakce. Změny laboratorních hodnot jako hypokalémie a hyperurikemie jsou závislé na dávce.

Upozornění

V průběhu léčby je třeba opakovaně kontrolovat hladinu kalia, glukosy a kyseliny močové v plasmě. Úprava kalemie je nutná zejména při současném podávání indapamidu s některými antiarytmiky a s přípravky obsahujícími např. astemizol, terfenadin, erytromycin.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30 a 100 tobolek po 2,5 mg

Balení dostupné v ČR

30 a 100 tobolek po 2,5 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

15. 10. 2021

Fotografie produktu

Indap
Indap
Indap
Indap
Indap
Indap