Nitresan 10 mg, Nitresan 20 mg

Základní informace

Složení

Nitrendipinum 10 mg nebo 20 mg v 1 tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Selektivní blokátor vápníkových kanálů s účinky převážně na cévy, dihydropyridinový derivát (ATC kód: C08CA08)

Indikace

Esenciální hypertenze.

Charakteristika

Nitrendipin je dihydropyridinový blokátor vápníkových kanálů II. generace s vysokou vaskulární selektivitou, který specificky inhibuje průnik Ca2+ do buněk hladkého svalstva cévní stěny. Uvolněním napětí hladké svaloviny cév dojde k vasodilataci a k poklesu krevního tlaku. Biologická dostupnost nitrendipinu je 20—30 %, eliminační poločas je 8—12 hod., vylučuje se převážně močí.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Přesné dávkování a délku léčby určí lékař. Doporučené dávkování je 10 mg 2krát denně nebo 20 mg 1krát denně, v případě nutnosti je možno postupně zvýšit dávku na 20 mg 2krát denně. Nepřekračovat maximální denní dávku 40 mg nitrendipinu denně. U starších pacientů a pacientů s těžkou poruchou funkce jater je třeba zahájit terapii dávkou 10 mg 1krát denně.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na nitrendipin nebo na jiné antagonisty kalcia 1,4‑dihydropyridinového typu nebo na pomocné látky, kardiogenní šok, stenóza aortální chlopně závažnějšího stupně, akutní IM, nestabilní angina pectoris, gravidita, laktace.

Děti a dospívající do 18 let.

Interakce

Nitrendipin je metabolizován pomocí cytochromu P‑4503A4. Rifampicin snižuje účinek nitrendipinu. Betablokátory nebo jiná antihypertenziva mohou zvyšovat antihypertenzní účinek nitrendipinu. Při současném užívání digoxinu nutno počítat se zvýšenými plazmatickými hladinami digoxinu.

Nežádoucí účinky

Palpitace, tachykardie, na počátku léčby záchvaty anginy pectoris, bolest hlavy, flush, periferní edém. Méně často svědění, kopřivka, fotosenzitivita.

Upozornění

Grapefruitová šťáva zvyšuje antihypertenzní účinek a výskyt některých nežádoucích účinků nitrendipinu, proto se nemá pít během léčby. Přípravek je citlivý na světlo, proto je nutno uchovávat tablety v originálním balení.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis. Balení 100 tablet po 10 mg a 30 a 100 tablet po 20 mg je částečně hrazeno z prostředků zdravotního pojištění, balení 30 tablet po 10 mg není hrazeno z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

20, 30, 50, 60 a 100 tablet po 10 mg nebo 20 mg 

Balení dostupné v ČR

30 a 100 tablet po 10 mg

30 a 100 tablet po 20 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

20. 8. 2021

Fotografie produktu