Perindopril PMCS 4 mg, Perindopril PMCS 8 mg

Základní informace

Složení

Perindoprilum erbuminum 4 mg nebo 8 mg v 1 tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Hypotenziva (ATC kód: C09AA04)

Indikace

Hypertenze; srdeční selhání; stabilní ICHS (snížení rizika kardiálních příhod u pacientů s anamnézou infarktu myokardu a/nebo revaskularizace); prevence recidivy cévní mozkové příhody v kombinaci s indapamidem u pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním v anamnéze.

Charakteristika

Perindopril je inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) s dlouhodobým účinkem, bránící vzniku silně vasokonstrikčního působku angiotenzinu II. Tímto účinkem, dále omezením degradace některých kininů a snížením sekrece aldosteronu příznivě zasahuje do patofyziologických dějů při hypertenzi a při srdečním selhání. Po jedné denní dávce přetrvává antihypertenzní účinek nejméně 24 hodin, nedochází k výskytu reflexní tachykardie ani k poklesu účinnosti při dlouhodobém podávání nebo k výskytu syndromu z vysazení léku.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Perindopril se podává v jedné denní dávce, nejlépe ráno před jídlem.

  • Hypertenze: Doporučená úvodní dávka je 4 mg denně. V případě potřeby může být dávka zvýšena na 8 mg denně.
  • Srdeční selhání: Doporučená úvodní dávka je 2 mg denně. Dávka může být zvýšena na 4 mg denně, pokud je tato dávka tolerována.
  • Stabilní ICHS: Doporučená úvodní dávka je 4 mg denně, poté by měla být zvýšena na 8 mg denně.
  • Prevence recidivy cévní mozkové příhody: Doporučená úvodní dávka je 2 mg denně, poté by měla být zvýšena na 4 mg denně, následně by měl být přidán indapamid.

Při insuficienci ledvin je třeba dávkování přizpůsobit clearance kreatininu. Při poruše funkce jater není úprava dávkování nutná.

Kontraindikace

Přecitlivělost na perindopril, pomocné látky nebo na jiný inhibitor ACE; angioneurotický edém v anamnéze, současné užívání s přípravky obsahujícími aliskiren u pacientů s diabetem mellitem nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m2), 2. a 3. trimestr těhotenství. Nedoporučuje se kojícím ženám a v 1. trimestru těhotenství.

Interakce

Současné podání s léky snižujícími krevní tlak, s celkovými anestetiky, tricyklickými antidepresivy nebo antipsychotiky vede k prohloubení hypotenze. Současné užívání s kalium šetřícími diuretiky či s doplňky draslíku zvyšuje riziko hyperkalémie. Nesteroidní antiflogistika mohou snížit antihypertenzní účinek perindoprilu. Při současném podání racekadotrilu nebo inhibitorů mTOR (např. sirolimus, everolimus, temsirolimus) s perindoprilem je riziko vzniku angioedému.

Nežádoucí účinky

Bolesti hlavy, závratě, parestézie, kašel, dyspnoe, hypotenze, poruchy vidění, hučení v uších, nauzea, zvracení, bolesti břicha, dyspepsie, průjem, zácpa, vyrážka, svědění, svalové křeče. Laboratorně může dojít ke zvýšení močoviny a kreatininu v séru a hyperkalémii.

Upozornění

U pacientů léčených diuretiky je třeba před zahájením léčby perindoprilem diuretika vysadit a snížit tak pravděpodobnost vzniku hypotenze. U diabetiků léčených perorálními antidiabetiky nebo inzulínem musí být během prvního měsíce léčby perindoprilem pečlivě monitorována glykémie pro riziko hypoglykémie. Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu se nedoporučuje pro zvýšení rizika hypotenze, hyperkalémie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání ledvin).

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30, 60 a 100 tabletpo 4 mg nebo 8 mg

Balení dostupné v ČR

30 a 100 tablet po 4 mg

30 a 100 tablet po 8 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

7. 10. 2021

Fotografie produktu