Propanorm 300 mg

Základní informace

Složení

Propafenoni hydrochloridum 300 mg v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Antiarytmikum, třída Ic, (ATC kód: C01BC03)

Indikace

Supraventrikulární tachyarytmie včetně paroxysmální tachykardie při WPW syndromu a fibrilaci síní, AV nodální reentry tachykardie, po zvážení přínosu léčby a rizika komorové arytmie. Dospělí a děti od 15 let.

Charakteristika

Propafenon se řadí dle Vaughana Williamse do třídy Ic. Působí jako blokátor sodíkových kanálů, jako neselektivní blokátor beta-adrenergních receptorů a má i schopnost blokovat kalciové kanály. Účinnost propafenonu, jeho nežádoucí účinky i lékové interakce jsou závislé na biotransformačním fenotypu pacienta. Biologický poločas eliminace se značně liší u osob s rychlou biotransformací (t1/2 2—10 hodin) a u osob s pomalou biotransformací (t1/2 12—32 hodin).

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Přísně individuální. Úvodní dávka 150 mg 3× denně se obvykle po 3–4 dnech zvyšuje na 2× 300 mg, maximálně 3× 300 mg denně. Nižší dávky jsou nutné při hmotnosti nižší než 70 kg. U starších pacientů a při srdečním selhání musí být léčba zahájena pozvolna, se zvláštní opatrností a dávky zvyšovány pouze po malých přírůstcích. Dávku je nutno snížit při významném rozšíření komplexu QRS nebo prodloužení intervalu QT či PQ. Tablety se polykají po jídle s menším množstvím vody.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na propafenon a pomocné látky, hypersenzitivita na sóju a burské oříšky. Známý Brugadův syndrom, významné strukturální onemocnění myokardu jako infarkt myokardu během posledních 3 měsíců; nekontrolované městnavé srdeční selhání, kde výdej levé srdeční komory je nižší než 35 %; kardiogenní šok kromě šoku vyvolaného arytmií; těžká symptomatická bradykardie; syndrom chorého sinu, sinoatriální blokáda, AV blok II. a vyššího stupně, raménková nebo intraventrikulární blokáda při nepřítomnosti kardiostimulátoru; těžká hypotenze. Manifestní nerovnováha elektrolytů (např. poruchy metabolizmu draslíku), těžká obstrukční plicní nemoc, myasthenia gravis, souběžná léčba ritonavirem.

Interakce

Hladinu propafenonu mohou zvyšovat látky inhibující aktivitu enzymů CYP2D6, CYP1A2, CYP3A4, např. ketokonazol, cimetidin, chinidin, erythromycin a grapefruitová šťáva. Propafenon zvyšuje plazmatické hladiny metoprololu, warfarinu, cyklosporinu, teofylinu, digoxinu a některých tricyklických antidepresiv. Rifampicin a fenobarbital účinky propafenonu snižují. Lokální anestetika účinky propafenonu zesilují.

Nežádoucí účinky

Bradykardie, SA nebo AV blok, hypotenze, nauzea, zvracení, zácpa, sucho v ústech a dysgeuzie, bolesti hlavy, poruchy spánku, závratě, parestezie, alergické kožní reakce.

Upozornění

Indikace a dávkování je třeba zvláště pečlivě stanovit u nemocných se zavedeným kardiostimulátorem. Nemocné s dlouhodobou terapií antikoagulancii a antidiabetiky je třeba sledovat klinicky i laboratorně.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

50 nebo 100 potahovaných tablet po 300 mg

Balení dostupné v ČR

50 nebo 100 potahovaných tablet

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

10. 3. 2022

Fotografie produktu