Rivodaron 200

Základní informace

Složení

Amiodaroni hydrochloridum 200 mg v 1 tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Antiarytmikum (ATC kód: C01BD01)

Indikace

Poruchy síňového rytmu (verze fibrilace nebo flutteru, udržování sinusového rytmu po kardioverzi), nodální poruchy rytmu — tachykardie, komorové poruchy rytmu (život ohrožující předčasné kontrakce komor, komorové tachykardie v salvách, prevence záchvatů komorové tachykardie a fibrilace komor), poruchy rytmu spojené s Wolffovým-Parkinsonovým-Whiteovým syndromem. Amiodaron je indikován zejména tam, kde jsou výše uvedené poruchy rytmu provázeny dalším srdečním onemocněním (koronární insuficience, selhávání srdce). Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Charakteristika

Amiodaron se řadí dle Vaughana Williamse do III. třídy. Působí jako blokátor draselných kanálů, nekompetitivní alfa‑ a beta‑adrenergní inhibitor, slabě blokuje i kalciové kanály. Zpomaluje sinoatriální, atriální a nodální vedení, neovlivňuje intraventrikulární vedení. Prodlužuje refrakterní periodu a snižuje excitabilitu myokardu na atriální, nodální i ventrikulární úrovni. 

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Obvyklá úvodní dávka je 600 mg denně rozdělených do 3 dílčích dávek po dobu 8—10 dnů. Dávka může být zvýšena až na 1 200 mg. Dávku pro udržovací léčbu je třeba stanovit podle individuální odpovědi. Obvykle se pohybuje mezi 100 až 400 mg denně. Tablety se polykají celé nezávisle na jídle.

Kontraindikace

Sinusová bradykardie a sinoatriální bloky. Sick sinus syndrom a AV bloky vyššího stupně, pokud pacient nemá zaveden pace-maker (riziko sinusové zástavy). Thyreoidální dysfunkce. Přecitlivělost na jód nebo látky obsažené v přípravku. Kombinovaná léčba s léky, které mohou způsobit torsades de pointes. Kojení. Vzhledem k obsahu jódu podávat v těhotenství, jen je-li to nezbytně nutné, co nejkratší dobu.

Interakce

Současné užívání amiodaronu s chinidinem, sotalolem, i. v. podaným erytromycinem nebo s léky navozujícími hypokalémii (diuretika, systémové kortikoidy, amfotericin B) může vyvolat závažné poruchy rytmu až typu torsades de pointes. Bradykardie a poruchy převodu mohou nastat při kombinaci s beta-blokátory, některými blokátory kalciového kanálu (verapamil, diltiazem) a celkovými anestetiky. Amiodaron potencuje účinek perorálních antikoagulancií a zvyšuje plazmatické hladiny digoxinu, fenytoinu a cyklosporinu.

Nežádoucí účinky

Proarytmické účinky nejsou časté, v závislosti na dávce se může vyskytnout symptomatická bradykardie. Amiodaron se deponuje do rohovky, inhibuje konverzi tyroxinu na trijodtyronin (díky přítomnosti jódu v molekule), vyvolává fotosenzibilizaci, periferní neuropatii, intersticiální pneumonitidu, bolesti hlavy, poruchy spánku, nauzeu, zácpu a jiné GIT obtíže.

Upozornění

Během léčby je třeba se vyhýbat slunečnímu záření.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30 nebo 60 tablet po 200 mg

Balení dostupné v ČR

30 nebo 60 tablet po 200 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

14. 12. 2021

Fotografie produktu