Solifenacin PMCS 5 mg, Solifenacin PMCS 10 mg

Základní informace

Složení

5 a 10 mg solifenacin sukcinátu v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Močová spasmolytika (ATC kód G04BD08)

Indikace

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a naléhavosti močení u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem.

Charakteristika

Acetylcholin způsobuje kontrakci hladkého svalstva močového měchýře (detrusoru) prostřednictvím aktivace cholinergních receptorů, z nichž rozhodující roli hraje subtyp M3. Solifenacin je specifický kompetitivní antagonista M3 receptorů, k ostatním cholinergním receptorům nemá žádnou nebo má jen nízkou afinitu. Podání solifenacinu vede k potlačení příznaků hyperaktivního močového měchýře a ke zvýšení kvality života.

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka je 5 mg 1× denně, v případě potřeby je možno dávku zvýšit na 10 mg 1× denně. Přípravek je možné užívat s jídlem nebo i nalačno.

Kontraindikace

Retence moči, závažné gastrointestinální poruchy (včetně toxického megakolon), myasthenia gravis, glaukom s úzkým úhlem, hypersenzitivita na léčivou látku, pacienti s hemodialýzou, těžká porucha funkce jater, těžká porucha funkce ledvin nebo středně těžká porucha funkce jater u pacientů léčených silným inhibitorem CYP3A4 (např. ketokonazolem).

Interakce

Současné podávání s jinými anticholinergiky vede ke zvýšení léčebného účinku i účinků nežádoucích. Solifenacin snižuje účinek prokinetik (metoklopramid a cisaprid). Současné podávání silných inhibitorů CYP3A4 (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, nelfinavir) výrazně zvyšuje AUC solifenacinu, a ten má být proto podáván v dávce maximálně 5 mg. Možné jsou i interakce s jinými substráty s vyšší afinitou k CYP3A4 (např. verapamil, diltiazem) a s induktory CYP3A4 (např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin).

Nežádoucí účinky

Mezinejčastější nežádoucí účinky patří sucho v ústech, rozmazané vidění, zácpa, nevolnost, dyspepsie a bolest břicha.

Upozornění

Dostatek informací k bezpečnému užívání solifenacinu během gravidity není k dispozici, při preskripci těhotným ženám je doporučena opatrnost. Během kojení se solifenacin nesmí užívat, může také negativně ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Před léčbou solifenacinem je třeba zvážit jiné možné příčiny častého močení (srdeční selhání, onemocnění ledvin, močová infekce). Solifenacin je třeba podávat s opatrností u pacientů s obstrukčními poruchami zažívacího traktu a rizikem snížené motility zažívacího traktu. Jsou známy případy anafylaktické reakce včetně angioedému s obstrukcí dýchacích cest po podání solifenacinu. Lék není vhodný pro děti.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet po 5 nebo 10 mg solifenacin sukcinátu.

Balení dostupné v ČR

100 tablet po 5 mg

100 tablet po 10 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

6. 3. 2019

Fotografie produktu