Warfarin PMCS 2 mg, Warfarin PMCS 5 mg

Základní informace

Složení

Warfarinum natricum clathratum 2,17 mg odpovídá warfarinum natricum 2,00 mg v jedné tabletě. Warfarinum natricum clathratum 5,40 mg odpovídá warfarinum natricum 5,00 mg v jedné tabletě.

Farmakoterapeutická skupina

Antikoagulancia, antitrombotika, antagonisté vitaminu K (ATC kód: B01AA03)

Indikace

Léčba a prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie. Sekundární prevence infarktu myokardu a prevence tromboembolických komplikací (iktus nebo systémová embolie) po infarktu myokardu. Prevence trombo-embolických komplikací (iktus nebo systémová embolie) u pacientů s fibrilací síní, onemocněním srdečních chlopní nebo s náhradou srdečních chlopní.

Léčba a prevence transitorních ischemických atak (TIA) a iktu.

Charakteristika

Warfarin je derivát dikumarolu antagonizující syntézu koagulačních faktorů závislých na vitaminu K (VII, IX, X, II). Po perorálním podání je warfarin dobře absorbován z GIT, biologická dostupnost je větší než 90 %, biologický poločas je kolem 36 hodin. Warfarin nemá žádný přímý účinek na vytvořený trombus, ale zabraňuje jeho dalšímu šíření a druhotně chrání před komplikacemi trombotické embolie.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Cílové terapeutické rozmezí INR je u profylaxe tromboembolických komplikací u pacientů s náhradou srdeční chlopně 2,5–3,5. U ostatních indikací 2,0–3,0.

Hospitalizovaným dospělým pacientům s normální hmotností a se spontánními hodnotami INR pod 1,2 se podává 10 mg warfarinu během 3 po sobě jdoucích dnů. U propuštěných dospělých pacientů a u pacientů s dědičným nedostatkem proteinu C nebo S se doporučuje podávat zahajovací dávku 5 mg warfarinu během 3 po sobě jdoucích dnů. V dávkování se pokračuje na základě hodnot INR naměřených 4. den podle tabulky uvedené v SPC. U dětí je zaváděcí dávka 0,2 mg/kg p.o, je-li základní hodnota INR 1,0 až 1,3.

Kontraindikace

Podávání antikoagulační léčby. Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, těhotenství, krvácivé stavy (von Willebrandova nemoc, hemofilie, trombocytopenie a porucha funkce krevních destiček), závažná jaterní insuficience nebo jaterní cirhóza, neléčená nebo nekontrolovaná hypertenze, nedávné nitrolební krvácení, predispozice k nitrolebnímu krvácení (např. aneurysma cerebrálních artérií), sklon k častým kolapsům vlivem neurologických nebo jiných zdravotních stavů, operace CNS nebo oka, predispozice ke krvácení do GIT nebo ke krvácení do močových cest (např. dřívější komplikace ve formě gastrointestinálního krvácení, divertikulóza nebo malignity), infekční endokarditida nebo krvácení do osrdečníku, demence, psychózy, alkoholismus a jiné situace, u nichž není možné uspokojivé dodržování léčby.

Interakce

Účinek warfarinu zvyšují kys. acetylsalicylová, alopurinol, amiodaron, propafenon, chinidin, digoxin, amoxicilin, azitromycin, klarithromycin, erytromycin, doxycyklin, tetracyklin, cefuroxim, norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, anabolické steroidy, chloralhydrát, omeprazol, paracetamol, tramadol, disulfiram, indometacin, piroxikam, fenylbutazon, metotrexát, kys. valproová, chinin, metronidazol, sulfamethoxazol-trimetoprim, (dextro)tyroxin, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, klofibrát, fenofibrát, simvastatin, lovastatin, fluvastatin, vakcíny proti chřipce, interferon alfa a beta, trastuzumab, tamoxifen, ginkgo, česnek, andělika čínská, papája, šalvěj. Účinek warfarinu snižují azathioprin, barbituráty, karbamazepin, chlordiazepoxide, chlortalidon, kloxacilin, cyklosporin, dikloxacilin, disopyramid, griseofulvin, merkaptopurin, mesalazin, mitotan, nafcillin, nevirapin, fenobarbital, primidon, rifampicin, spironolakton, trazodon, vitamin C, třezalka tečkovaná, ženšen, potraviny bohaté na vitamin K.

Nežádoucí účinky

Krvácení, nauzea, zvracení, průjem, kumarinová nekróza, syndrom purpurových prstů, reverzibilní alopecie, vyrážka, reverzibilní zvýšení hladin hepatického enzymu, cholestatická hepatitida, alergické reakce.

Upozornění

Opatrnosti je třeba u pacientů s renální nebo hepatální insuficiencí. Hypertyreóza, horečka a nekompenzovaná srdeční insuficience mohou zesilovat účinek warfarinu. Přípravek obsahuje laktosu.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis. Balení 5 mg tablet je plně hrazeno, 2 mg tablet je částečně hrazeno z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

50 nebo 100 tablet po 2 mg a 5 mg

Balení dostupné v ČR

100 tablet po 2 mg a 5 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

20. 12. 2021

Fotografie produktu